Artikel 1 Algemeen
1. In deze voorwaarden wordt houseofgreenbeauty.nl, handelend onder namen House of Green,
gevestigd te Sinderen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder
nummer 60425938, verder aangeduid als House of Green en haar contractpartner als koper. In
geval van levering van diensten wordt onder House of Green mede opdrachtnemer en onder
koper mede opdrachtgever verstaan.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door House of Green gedane aanbiedingen, op
alle tussen House of Green en de wederpartij gesloten overeenkomsten, en op alle
verbintenissen die daaruit voortvloeien, behoudens indien en voor zover House of Green met
de wederpartij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden House of Green heeft
gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling of schriftelijk op te geven
orders of overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
akkoord te zijn gegaan.

4. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van House of Green tenzij hij als zodanig
bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

5. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen.

6. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden of op de opdracht zullen slechts van
kracht zijn indien en voor zover deze schriftelijk tussen House of Green en de wederpartij zijn
overeengekomen.

7. De wederpartij zal zich met betrekking tot de toepasselijkheid van deze voorwaarden
nimmer kunnen beroepen op afwijkende gewoonten en/of gebruiken.

8. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de
geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

9. Door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden worden door House of Green
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat wij een bestelbevestiging verzenden.
Deze wordt verstuurd nadat wij een volledig ingevuld bestelformulier van u hebben
ontvangen (via de website) of wanneer wij uw bestelling telefonisch of via e-mail hebben
aangenomen.
House of Green heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren.
a. Alle aanbiedingen van House of Green zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden
herroepen, ook nadat de wederpartij de aanbieding aanvaard heeft. Herroeping na aanvaarding
door de wederpartij dient onverwijld te geschieden.
b. Een aan House of Green gegeven opdracht tot levering van producten en/of het verrichten
van diensten, alsmede de aanvaarding van een door House of Green gedaan aanbod, dient
schriftelijk te geschieden onder gelijktijdige bijvoeging van voldoende informatie die
House of Green in staat stelt met de uitvoering van de opdracht een aanvang te maken en deze
naar behoren te voltooien.
Onder deze informatie zijn mede begrepen specifieke kwaliteitseisen die door de wederpartij
aan de betreffende producten en diensten worden gesteld in verband met een door de
wederpartij beoogde toepassing, welke specifieke kwaliteitseisen House of Green
redelijkerwijs niet kent of kan kennen. Indien dergelijke informatie niet aan House of Green is
verstrekt, is de deugdelijkheid van de producten en/of diensten voor wat betreft deze vereisten
voor risico van de wederpartij.

Artikel 3 Afbeeldingen
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz.
opgenomen in de website en andere media-uitingen gelden slechts bij benadering en kunnen
geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2. Alle door of in opdracht van House of Green gemaakte teksten, ontwerpen, afbeeldingen,
productconcepten enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van House of Green en mogen
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze
vermenigvuldigd, noch als eigen werk aan derden worden getoond of op enigerlei wijze
worden gebruikt.

3. De inbreukpleger is gehouden het ongeoorloofd gebruik onmiddellijk te staken en deze
gegevens op eerste verzoek aan House of Green te retourneren op straffe van een boete ten
behoeve van House of Green van € 1000,- per dag.

Artikel 4 Prijzen en Betaling 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (21% BTW). De zaken
van House of Green worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen
bij House of Green.

2. Druk-, zet- of programmeerfouten voorbehouden. Wij behouden het recht om bij fouten in
prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.

3. Levering van de bestelling zal plaatsvinden na het ontvangen van de betaling.
3.1. U dient het totaalbedrag van de bestelde goederen na bestelling via een van de door ons
aangeboden betaalwijzen of via overboeking op onze rekening te voldoen.
3.2. Enkel volledig betaalde bestellingen worden verzonden.
3.3. Indien de producten niet binnen 5 dagen na uw bestelling betaald zijn vervalt de
reservering op uw producten.
3.4. Alle leveringen vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat alle door ons
geleverde producten ons eigendom blijven totdat de factuur volledig is voldaan. Het
eigendomsvoorbehoud ontslaat u in geen enkel geval van uw betalingsverplichtingen.
3.5. Indien de betaling ongedaan wordt gemaakt, vervalt niet de betaalplicht aan
House of Green. Indien u verzuimt te betalen kan House of Green een incassobureau inschakelen
om de betaling te incasseren. Alle hieruit voortkomende komen op rekening van de klant.
3.8. Met het plaatsen van uw bestelling middels een online betaling of overschrijving
verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden en plaatst u uw digitale handtekening.

Artikel 5 Wijzigingen
De wederpartij is verplicht House of Green binnen vijf werkdagen in kennis te stellen van
verandering van naam- en adresgegevens.

Artikel 6 Verzending/aflevering
1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Europa, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in
ontvangst wordt genomen.

2. De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 10 dagen.
De maximale levertijd bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

3. Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook wordt overschreden, zal
House of Green de klant hiervan per e-mail in kennis stellen.
In dat geval heeft de klant, in overeenstemming met de wet Kopen op afstand de bevoegdheid
om de overeenkomst met House of Green te ontbinden, of een nieuwe levertijd overeen te
komen.

4. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden
zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen nadat House of Green het
in artikel 6.3 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de
bank- of girorekening van de klant teruggestort.

5. De door House of Green opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te
beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan
de klant. House of Green behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te
verzenden en te factureren.

7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaald House of Green de wijze van
verzending.
Het risico van verlies of beschadiging van het product (die voorwerp van de overeenkomst
zijn), gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk
worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen
derden wordt gebracht. Nadat de artikelen aan de koper geleverd zijn, gaat het risico van
beschadiging en verlies op de koper over.

8. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper
gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

9. House of Green is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien
deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere
redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

10. De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Indien een zending
geweigerd of niet afgehaald wordt is House of Green gerechtigd de gemaakte verzendkosten
plus administratiekosten op u te verhalen. Administratiekosten bedragen € 15,00 per pakket.

11. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft
afgehaald van de door House of Green op te geven opslagplaats, heeft House of Green het recht
om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de
oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke
koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door
House of Green gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

12. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei
schadevergoeding jegens House of Green.

13. Als geldig afleveradres geldt het laatst bij House of Green bekende adres. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op uw
werkelijke adres heeft plaatsgevonden na bijv. een verhuizing.

Artikel 7 Afkoelingsperiode
De consument heeft het recht van retour binnen 14 dagen na levering van het product. Zonder
opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs
inclusief de kosten voor verzending (echter – indien van toepassing – exclusief
rembourstoeslag) binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour zal worden terugbetaald.
Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u
bestelde producten. Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog
ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt. U
draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending.
Wat zijn de voorwaarden voor het recht van retour?
• Neem zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst contact met ons
op, geef hierbij duidelijk aan welk artikel u wilt retourneren of ruilen, en wacht op
bevestiging van House of Green.
• Het product mag niet gebruikt zijn en dient nog verkoopbaar te zijn (de klant mag het
product wel bekijken, maar niet de sluiting verbreken, uit de verpakking nemen of het
in gebruik nemen)
Let op: vanwege de persoonlijke en hygiënische aard zijn een aantal producten (zoals
bijvoorbeeld crèmes) uitgesloten van het herroepingrecht. Het is daarom zaak om uw retour
aan te melden via ons herroepingsformulier. Deze is aan te vragen via ons mailadres.

Artikel 8 Reclames
1. Reclames in het algemeen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken, dan wel
binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had
moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan
House of Green kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt
House of Green geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen
dat de koper de zaken als juist erkent.

2. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

3. Indien een reclame door House of Green gegrond wordt bevonden, heeft House of Green het
recht te hare keuze:
• de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
• het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren
waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan House of Green worden afgegeven;
• het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het
door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn.

4. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op
voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en
verschillen in kwaliteit, kleur, formaat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering
opleveren.

6. De koper dient in voorkomend geval House of Green onverwijld gelegenheid te bieden
eventuele gebreken te herstellen.

7. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico
van de koper. House of Green aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij
met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan
het door House of Green op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in
de staat waarin House of Green deze zaken aan de koper afleverde.

Artikel 9 Garantie
1. House of Green staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen
verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar
geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende
bepalingen vermeld.

2. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan House of Green verwijtbare
fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde
garantie – worden voor rekening van House of Green zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen,
hetzij teruggenomen tegen creditering.

3. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;
• de koper de zaken heeft verwaarloosd
• de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen
• bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadigd door inwerken van vocht of
door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
• indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

4. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort
vloeiend uit de met House of Green gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie
gehouden.

Artikel 10 Aansprakelijkheidsbeperking
1. House of Green, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de
uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit
en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering
van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan
de oorzaak is.

2. Onverminderd het vorenstaande is House of Green in ieder geval nimmer aansprakelijk:
• wegens niet-, of niet tijdige levering;
• voor gegevens in folders, website, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
• in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel
11;
• indien de koper zelf of een derde veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere
doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde anderszins
onvakkundig gebruikt;
• voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
• voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
• voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld
modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens,
onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede
het blijven openstaan van telefoonlijnen.

3. Indien House of Green in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade
aansprakelijk is, aanvaard House of Green slechts aansprakelijkheid voor zover deze
aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de
verzekering gedane uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is House of Green nimmer
aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

5. De koper zal House of Green vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens
House of Green .

6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld
van House of Green of haar leidinggevende ondergeschikten.

7. Uitdrukkelijk wordt door House of Green aansprakelijkheid voor schade -ten gevolge van
een tekortkoming in het door House of Green verkochte, beperkt tot vervanging van het
verkochte of een gedeelte daarvan dan wel teruggave van de betaalde prijs of van een
evenredig gedeelte daarvan, tenzij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van
House of Green, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit wettelijke dwingendrechtelijke
bepalingen.

Artikel 11 Niet-toerekenbare tekortkomingen
1. House of Green is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen
worden nagekomen door overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid,
welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie
door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,
vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van
House of Green alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. House of Green heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.
House of Green is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan
wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering
mogelijk blijft. In geen geval is House of Green gehouden enige boete of schadevergoeding te
betalen. House of Green behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de
gemaakte kosten.

4. House of Green heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend
onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze
gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de
koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 12 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van House of Green.

Artikel 13 Gedeeltelijke ongeldigheid
1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen House of Green en koper
onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst
tussen partijen van kracht.

2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige
bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking
van deze overeenkomst – afwijken van de niet-verbindende bepalingen.